ਸ੍ਰੀ-ਗੁਰੂ-ਗੋਬਿੰਦ-ਸਿੰਘ-ਜੀ-ਬਾਰੇ-ਮੰਦੀ-ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ-ਬੋਲਣ-ਵਾਲੇ-ਵਿਅਕਤੀ-ਨੂੰ-ਸਿੰਘਾਂ-ਨੇ-ਕੈਨੇਡਾ-ਚ-ਘੇਰਿਆ

ਸ੍ਰੀ-ਗੁਰੂ-ਗੋਬਿੰਦ-ਸਿੰਘ-ਜੀ-ਬਾਰੇ-ਮੰਦੀ-ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ-ਬੋਲਣ-ਵਾਲੇ-ਵਿਅਕਤੀ-ਨੂੰ-ਸਿੰਘਾਂ-ਨੇ-ਕੈਨੇਡਾ-ਚ-ਘੇਰਿਆ