” Mudda USA ” | Charanjit Singh Minhas , CEO Tekstrom Inc & Chairman , DSAC