Ontario announces Toronto and Peel to enter stage 3