ਪੋਪ ਫਰਾਂਸਿਸ ਨੇ ਵੈਟੀਕਨ ਵਿਖੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ: ‘ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ’
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਪੋਪ ਫਰਾਂਸਿਸ ਨੇ ਚਰਚ- ਅਤੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (church- and state-sponsored residential) ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।

190 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਗਿਆਨ ਰੱਖਿਅਕਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਮੇਂ ਪੋਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣੀਆਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ “ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ” ਹੋਏ।

“ਇਸ ਸਭ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈਆਂ – ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ,” ਪੋਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੈਟੀਕਨ ਵਿਖੇ ਕਿਹਾ। “ਕ੍ਰੋਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ।

“ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਆਚਰਣ ਲਈ – ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ।