Sacha Guru Ladho Re Diwas Samagam | Gurdwara Baba Makhan Shah Lubana Sikh Center News York