Sri Guru NanakDev ji’s Gurpurab celebrated at Gurudwara Sant Sagar NY