2018 ਦੇ 13 ਵੇਂ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੀਲ ਪੁਲਸ
Punjabi News

2018 ਦੇ 13 ਵੇਂ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ

ਪੀਲ ਪੁਲਸ 2018 ਦੇ 13 ਵੇਂ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਅਮਲਾ 2018 ਦੀ 13 ਵੀਂ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇੱਕ […]