ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਉਣ, ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ!
Ontario

ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਉਣ, ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ!

ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਉਣ, ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ! ਓਟਵਾ – ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੇਜ-ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ […]